Oferta

Logistyka


Optymalizacja procesów w ramach łańcucha dostaw | Wdrażanie standardów APICS

Optymalizacja procesów w ramach łańcucha dostaw

Konsulting biznesowy jako odrębny i niezależny produkt w mojej ofercie jest dość nowy. Moje dotychczasowe doświadczenia w obszarze logistyki w środowisku SAP są na tyle bogate, że na ich podstawie buduje szersze kompetencje biznesowe wykraczające poz ramy systemu SAP. Logistyka jest nauką uniwersalną oderwaną od systemu informatycznego, ukierunkowana na optymalizację procesów i maksymalizację wyników finansowych przedsiębiorstw. Oczywiście firma SAP jako największy i wiodący dostawca rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw wyznacza tu standardy oraz kierunki rozwoju. Rozwiązania pojawiające się w systemach SAP często stają się standardami branżowymi i są naśladowane przez innych graczy co powoduje, że stają się uniwersalne. Poza tym rozwiązania logistyczne w SAP są mocno skorelowane ze standardami logistycznymi na świecie w tym z APICS co dodatkowo świadczy o ich uniwersalności.

Wielokrotnie w swojej karierze zawodowej realizowałem tzw. business consulting, zwykle było to zadanie poprzedzające wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w firmie lub też początkowy etap tego wdrożenia. Kwestia mapowania procesów biznesowych nie jest mi obca i wielokrotnie realizowałem takie zadania korzystając z różnorodnych narzędzi w tym ARIS, VISIO czy też ADONIS. Warto wspomnieć też o mojej znajomości międzynarodowago standardu SCOR jako modelu referencyjnego, który może służyć za bazę do budowy nowych rozwiązań logistycznych czy też jako model do tzw. benchmarkingu czyli oceny efektywności procesów logistycznych na tle innych przedsiębiorstw z branży.

Często elementami związanymi z konsultingiem biznesowym w logistyce jest też opracowanie oraz wdrożenie siatki wskaźników biznesowych (KPI), służących do mierzenia efektywności czy to łańcucha dostaw, łańcucha dystrybucji, zintegrowanej gospodarki zapasami, oceny dostawców itd. Międzynarodowe wskaźniki typu Cash to Cash cyscle, Inventory Turnover, Days of Supply, ROI itd. to typowe przykłady KPI w tym obszarze.
Na przestrzeni ostatnich lat współpracowałem też wielokrotnie z firmami specjalizującymi się w zakresie konsultingu biznesowego czy też optymalizacji procesów logistycznych np. Deloitte, DGA czy też E&Y. Często wynik pracy tych firm był podstawą do rozpoczęcia prac wdrożeniowych systemu informatycznego. Często spotykałem się z niezrozumieniem ograniczeń informatycznych w zaprojektowanych rozwiązaniach te dwa różne światy (biznes i IT) często rozmawiają innym językiem. Nie łatwo jest ujednolicić pojęcia i doprowadzić do sytuacji, że na końcu projektu biznes otrzymuje produkt, który rzeczywiście był oczekiwany. Tu widzę swoją przewagę konkurencyjną. Rozwiązania biznesowe w logistyce opracowane przeze mnie z pewnością będą zrozumiałe dla osób zajmujących się ich implementacją (w SAP lub innym systemie klasy ERP/SCM).

Kolejnym aspektem, który chciałbym realizować jako konsultant biznesowy w obszarze logistyki to wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia związane ze zmianami własnościowymi czy też organizacyjnymi w przedsiębiorstwach. Fuzje, przejęcia, podziały związane ze zamianami struktury własnościowej często generują skomplikowane projekty logistyczne, które wymagają indywidualnego podejścia co do ich zaprojektowania i wdrożenia. Budowy nowych fabryk, magazynów, zmiany lokalizacji to skomplikowane zadania logistyczne często wykraczające poza granice przedsiębiorstw gdyż angażują firmy logistyczne, dostawców, klientów itd. Weźmy pod uwagę zwykłą przeprowadzkę magazynu. Technicznie to bardzo proste zadanie polegające zwykle na migracji zapasów w systemie informatycznym. Biznesowo to skomplikowane przedsięwzięcie wymagające precyzyjnego zarządzania jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, przepisy prawne i BHP, organizację floty do transportu i wiele wiele innych aspektów. Moje dotychczasowe, różnorodne doświadczenia we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach logistycznych pozwoliły mi na zgromadzenie unikatowego doświadczenia w tym zakresie. Wielokrotnie byłem świadkiem zaniedbań w obszarze planowania biznesowego co późnij odbijało się na jakości całych projektów. Wiem na co należy zwrócić uwagę, jakie podejście zastosować aby rozwiązania biznesowe dla przedsiębiorstw spełniały oczekiwania Klientów.

Wdrażanie standardów APICS

Począwszy od roku 2014 rozpocząłem moją przygodę z APICS. Powodem mojego zainteresowania tą organizacją oraz standardem CPIM były doświadczenia współpracy z amerykańskimi koncernami gdzie terminologia, sposób opisu procesów biznesowych i generalnie podejście do projektów wdrożeniowych jest dość inne niż projektów europejskich. Po szerszym rozpoznaniu tematu okazało się, że większość osób zarówno po stronie biznesowej Klientów jak i konsultantów ma za sobą szkolenia ze standardu CPIM (Certifield in Production and Inventory Management) realizowane przez organizację APICS począwszy od lat 60-tych ubiegłego stulecia. Późniejsze doświadczenia współpracy z koncernami japońskimi jeszcze bardziej utwierdziły mnie w przekonaniu, że APICS to uniwersalny język biznesu w logistyce. Jak się okazało w Europie, również w Polsce standard ten jest również obecny choć nie tak popularny jak za oceanem. Biorąc pod uwagę siłę oraz wiodącą role gospodarki amerykańskiej oraz japońskiej w globalnej ekonomii zdecydowałem się na niełatwą ścieżkę budowy moich kompetencji biznesowych w tym zakresie. Wydaje się, że mam solidne podstawy i nie powinno być trudno. W sumie to żałuję, że nie rozpocząłem swojej edukacji w tym zakresie wcześniej, teraz jakby na nowo odkryłem znaczenie poszczególnych parametrów w systemach informatycznych, rozumiem czemu właśnie tak zachował się system i dlaczego. Takie informacje szczególnie przydają się na etapie budowy koncepcji rozwiązań informatycznych czy też prowadzenia szkoleń bo łatwo jestem w stanie np. wyprowadzić wzór na EOQ (Economic Order Quantity) wraz z biznesowym uzasadnieniem poszczególnych jego składników. CPIM jest najbardziej rozpoznawalnym standardem logistycznym na świecie. Składa się z pięciu modułów, do których są oferowane dedykowane szkolenia. Każdy moduł kończy się egzaminem w centrum autoryzowanym przez APICS. Na chwilę pisania tego tekstu (sierpień 2015) odbyłem 4 z 5 szkoleń i zdałem 3 z 5 egzaminów. Plan jest że w pierwszym kwartale 2016 zdam wszystkie egzaminy i uzyskam tytuł CPIM.

Oferując na rynku konsultacje z zakresu implementacji standardów APICS w przedsiębiorstwach raczej mam na myśli ich implementacje w środowisku SAP. Częścią takich projektów jest zwykle wdrożenie modelu zintegrowanego planowania począwszy od planowania strategicznego/biznesowego poprzez S&OP (Sales and Operations Planning), MPS (master Production Scheduling), MRP (Material Requirment Planning) oraz DRP (Distribution Requirment Planning) czy też DM (Demand Management). Mam tu raczej na myśli zarówno ustanowienie mechanizmów planistycznych zgodnych z APICS w przedsiębiorstwie (niekoniecznie w SAP, np. MS Excel) oraz późniejsze mapowanie modeli planistycznych ale również kultury planistycznej zgodnej z APICS na narzędzia oferowane przez firmę SAP i jej partnerów.

Tak jak w przypadku konsultingu biznesowego SCM system SAP nie jest tu warunkiem brzegowym – rozwiązania APISC są uniwersalne i większość ‘poważnych’ systemów klasy ERP jest w stanie je realizować w ramach standardowych funkcjonalności. W swojej karierze biznesowej widziałem już wystarczająco wiele zaawansowanych systemów, z których użytkownicy nie chcieli bądź nie potrafili korzystać. Chciałbym aby propagując standard APICS, który w moim zrozumieniu jest najlepszym i ciągle rozwijanym środowiskiem opisującym uniwersalne zasady panujące w logistyce był podstawą projektów optymalizacji oraz implementacji w logistyce.

Uważam, że każdy logistyk powinien odbyć przynajmniej jedno (BSCM) szkolenie z APICS gdyż otwiera ono horyzonty myślenia, powoduje spojrzenie na logistykę jako na narzędzie generujące wartość dodaną a nie koszty w przedsiębiorstwach. Mam nadzieję, ze pomimo ciągłych obowiązków projektowych uda mi się w zakładanym terminie uzyskać certyfikację CPIM i propagować ten standard wspólnie z Państwem, moimi Klientami na rynku polskim i europejskim.”