Kwalifikacje

Edukacja


Od momentu zakończenia edukacji w trybie szkolno-akademickim staram się stale budować moje kompetencje biznesowe i techniczne. Tak jak wszyscy wiemy, ten proces nigdy się nie kończy, a zwłaszcza w branży IT, która rozwija się niezwykle szybko. Poniżej zamieszczam listę ukończonych przez mnie szkół wraz z krótkim opisem zakresu edukacji:

2012-2013. Studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Leona Koźmińskiego w Warszawie z zakresu Business English.

Program studiów rozłożony został na dwa semestry i obejmował zagadnienia językowe związane z szeroko rozumianym biznesem oraz finansami. Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym obejmowały zarówno część business writting, jak również samodzielne projekty kończące się prezentacjami na forum grupy.
Studia kończyły się dwoma egzaminami, które były warunkiem ukończenia studiów. Obydwa egzaminy zdałem, co potwierdza otrzymany dyplom ukończenia studiów z wynikiem dobrym.

Studia BE Kozminski

199-1995. Studia magisterskie w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu na Wydziale Ekonomicznym na kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw i specjalizacji Gospodarka Żywnościowa.

Te 5-letnie studia w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, dały mi solidne podstawy z zakresu m.in. ekonomii, statystyki, rachunkowości, które do dziś wykorzystuję w codziennej praktyce konsultingowej.
Pisząc, a następnie broniąc pracę na temat “Partycypacja pracownicza w Radomskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych” uzyskałem tytuł magistra ekonomii z wynikiem bardzo dobrym.

1985-1990. Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Radomiu-Wacynie.

5 letnie techniku o kierunku technicznym pozwoliło mi poznać, poza standardami oświatowymi (matematyka, fizyka, chemia, j. polski) zasady m.in. technologii, materiałoznawstwa, rysunku technicznego czy też mechaniki. Do dziś korzystam z tej wiedzy, chociaż częściej w życiu prywatnym niż zawodowym, aczkolwiek wyniesiona z technikum znajomość języka rosyjskiego wielokrotnie przydała mi się w pracy zawodowej.
W roku 1990 zdałem egzamin maturalny z wynikiem dobrym oraz bardzo dobrym.